Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 
 
 
 
 

Štipendiá na akademický rok 2017/2018

30.11.2017

   

Získaj 1000 EUR len preto, že sa rozhodneš pre FEI!

V akademickom roku 2017/2018 získalo cca 15 % najlepších študentov FEI TUKE motivačné odborové štipendium vo výške 1000 EUR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR takto každoročne podporuje študentov, ktorí si vyberú tzv. perspektívny študijný odbor. V rámci študijných odborov poskytovaných na FEI TUKE boli do tejto skupiny zaradené všetky odbory bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktoré zo svojich zdrojov podporil aj dekan fakulty. Navyše, 10 % študentov FEI TUKE s vynikajúcimi výsledkami v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti získalo prospechové štipendium v priemernej výške 680 EUR.

  

  

Éra robotov prichádza už aj do nemocničného prostredia

1.8.2017

  Robot Pahfinder

        

    

    

Nemocnica Košice – Šaca v spolupráci s Katedrou elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE v Košiciach začala vo svojich priestoroch využívať službu unikátneho robota s názvom Pathfinder. Pilotný projekt automatizácie nemocničnej logistiky možno považovať za prvú aplikáciou robotickej mobilnej technológie v nemocničnom prostredí v Slovenskej Republike, ktorá je súčasne vzorovou ukážkou transferu výsledkov výskumu do praxe.

Hlavnou motiváciou tohto unikátneho projektu je najmä zníženie pracovného zaťaženia zdravotníckeho personálu vyplývajúce z potreby transportu materiálu medzi jednotlivými pracoviskami.

Autorom projektu je kolektív mladých pracovníkov a doktorandov z Katedry elektrotechniky a mechatroniky pod vedením Ing. Jána Bačíka, PhD.

                 

       

             

Minebea prichádza do Košíc

20.12.2016, 5.5.2017

   

Japonská spoločnosť Minebea, podnikajúca v oblasti elektrotechniky a elektroniky, plánuje v Košiciach postaviť svoj závod a zamestnať v ňom okolo 1 100 pracovníkov. Investícia môže byť až 100 miliónov eur do roku  2022. Plánovaný plat absolventov technických odborov je 1 500 eur.  Pred samotným rozhodnutím o umiestnení investície navštívili zástupcovia spoločnosti viac krát našu fakultu. Naša fakulta sa rozhodla v budúcom akademickom roku 2017/2018 prijať dvojnásobok počtu prvákov v oblasti elektrotechniky a elektroniky pre potreby rozvoja spoločnosti Minebea.

Viac informácií.

      

  

Uplatnenie absolventov FEI

16.1.2017

V nasledujúcej tabuľke sú oblasti, v ktorých je najlepšie uplatnenie absolventov v rámci Slovenska. Údaje zverejnilo v ISCP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Fakulta poskytuje vzdelávanie vo väčšine z nich.

 

FEI TU v Košiciach je uznávanou vzdelávacou inštitúciou, ktorá je žiadaná na trhu práce. Štúdium na fakulte je pre študenta vysokou devízou nielen pre uplatnenie po skončení štúdia, ale dáva široký priestor uplatnenia študentov na trhu práce už počas štúdia.Firmy ponúkajú pre študentov zaujímavé pozície po stránke odbornej aj finančnej. Fakulta bude podporovať ich zapájanie sa do pracovného procesu primeranou formou v záujme obojstranného prínosu. Sú to spoločnosti celoslovenského a medzinárodného významu, medzi ktoré patria:

  • IBM,
  • US Steel Košice,
  • Východoslovenská energetika,
  • ABB,
  • ESET,
  • T-Systems,
  • GlobalLogic Slovakia,
  • ELCOM,
  • Ness Technologies,
  • Fpt Slovakia.


 
 
Visitor :: Login ::