Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na dekana FEI TUKE

29.11.2018

Akademický senát FEI TUKE na svojom zasadnutí  dňa 29.11.2018 zvolil za kandidáta na dekana fakulty na funkčné obdobie od 01.04.2019 - 31.03.2023

prof. Ing. Liberiosa Vokorokosa, PhD.

 

 

Návrh realizácie dekanského zámeru rozvoja Fakulty elektrotechniky a informatiky

Oznámenie návrhu na kandidáta na funkciu dekana FEI TUKE

19.11.2018

V súlade so štatútom FEI, Zákonom o vysokých školách a na základe vyhlásenia volieb dekana FEI TU v Košiciach (viď zápisnica zo zasadnutia senátu FEI TU zo dňa 26.10. 2018) bol predsedovi senátu FEI TU doručený do stanoveného termínu jediný návrh kandidáta a to prof. Ing. Liberiosa Vokorokosa, PhD., súčasného dekana FEI TU v Košiciach.

Kandidát zverejní návrh realizácie dekanského zámeru rozvoja fakulty na webovskom sídle akademického senátu fakulty najneskôr 23. novembra 2018. Otázky, návrhy a pripomienky môžu členovia akademickej obce následne posielať priamo kandidátovi prof. Ing. Liberiosovi Vokorokosovi, PhD. a v kópii predsedovi senátu prof. Ing. Jánovi Šaligovi, PhD.

Samotná voľba dekana prebehne v akademickom senáte vo štvrtok 29. novembra 2018 so začiatkom o 13:30.

 

 

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FEI TUKE

26.10.2018

26.10.2018 Uznesenie č. 5/1/2018 - Akademický senát FEI TUKE vyhlasuje voľby kandidáta na dekana na 29.11.2018

 

 

Výsledky volieb do Akademického senátu FEI TUKE pre obdobie 2018-2022

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu FEI TUKE

Akademický senát

  

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD. jan.saliga@tuke.sk KEMT predseda 
prof. Ing. Pavol Fedor, PhD. pavol.fedor@tuke.sk KEM podpredseda
prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD. iraida.kolcunova@tuke.sk KEE  
doc. Ing. Ján Molnár, PhD. jan.molnar@tuke.sk KTPE  
doc. Ing. Marek Bundzel, PhD. marek.bundzel@tuke.sk KKUI  
doc. RNDr. Marián Klešč, PhD. marian.klesc@tuke.sk KMTI  
doc. RNDr. Jana Tóthová, PhD. jana.tothova@tuke.sk KF  
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD. valerie.novitzka@tuke.sk KPI  
Ing. Ľubomír Livovský, PhD. Lubomir.Livovsky@tuke.sk KTE  
Ing. Jakub Palša jakub.palsa@.tuke.sk študent  
Bc. Michal Knapík michal.knapik@student.tuke.sk študent
Bc. Alexandra Vaššová alexandra.vassova@student.tuke.sk študent
Bc. Peter Malast peter.malast@student.tuke.sk študent
Lenka Bubeňková lenka.bubenkova@student.tuke.sk študent
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::