Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Katedra elektroenergetiky

Domáca stránka pracoviska: http://kee.fei.tuke.sk/index.php/sk/

Katedra elektroenergetiky je jednou z profilujúcich katedier na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Bola založená 1. októbra 1973 ako samostatné vedecko-výskumné oddelenie fakulty. Najdôležitejšie štrukturálne zmeny na katedre sú integrácia pôvodnej katedry s katedrou elektrického tepla a elektrochémie 1. 9. 1981 zlúčenie Katedry techniky vysokých napätí s Katedrou elektroenergetiky 1. októbra 2003.

Podľa poslednej akreditácie Katedra elektroenergetiky garantuje študijné programy Elektroenergetika v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. Katedra zodpovedá za výučbu základných predmetov v študijných programoch: Prenos a rozvod elektrickej energie, Elektrárne, Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy, Elektrické inštalácie a stanice, Diagnostika v elektroenergetike, Netradičné zdroje energie, Elektrické ohrevy a elektrotepelné zariadenia a Svetelná technika.  Absolventi programu Elektroenergetika sú schopní riešiť prevádzkové a technické problémy v oblasti  výroby, prenosu, rozvodu a spotreby elektrickej energie.

Kolektív katedry pracoval na niekoľkých domácich a medzinárodných grantových projektoch so zameraním na  riadenie elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a trhu s elektrickou energiu v podmienkach Európskej únie, využitie prvkov umelej inteligencie pre riadiace procesy elektroenergetiky, elektrické ochrany a stabilitu elektrickej sústavy, riešenie mechanického preťaženia elektrických vedení v trojrozmernom priestore, osvetlenie a zdroje svetla, solárne zariadenia s optimálnou efektivitou, vlastnosti solárneho systému, diagnostiku elektroenergetických zariadení. Vysoká kvalita výsledkov vedy a výskumu v rámci aktivít na katedre sa potvrdzuje širokou spoluprácou s elektroenergetickými spoločnosťami (SEPS, VSE, Siemens, ABB, a pod.).

Katedra disponuje špeciálnymi meracími prístrojmi: elektrometer KEITHLEY 617, digitálny osciloskop Le Croy LP 142, SPARTAN 2000 - merač akustickej emisie s analýzou v reálnom čase, impulzný generátor 154WO pre testovanie elektrických zariadení prúdovými a napäťovými impulzmi (40kA 8/20µs), spektrálny analyzátor do 9kHz do 3.6GHz, s predzosilňovačom a tracking generátorom, LCR meter Agilent - E4980A, kamera pre sledovanie ionizácie vo vzduchu DayCor, osciloskop SCO 7104B Agilent, merač čiastkových výbojov Omicron, spektrorádiometer OL 770 na meranie spektrálnych charakteristík svetelných zdrojov, sieťový analyzátor kvality elektriny BK-ELCOM, testovacie zariadenie elektrických ochrán Omicron CMC 156 EP a ďalšie. Na katedre boli vytvorené 2 nové unikátne laboratóriá: Laboratórium prevádzky elektrizačnej sústavy v spolupráci s firmou ABB a Laboratórium inteligentných systémov v spolupráci s firmou SIEMENS. Katedra elektroenergetiky na FEI TU v Košiciach je jediná katedra na Slovensku s akreditovanými študijnými programami vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.


 
 
Visitor :: Login ::