Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Katedra elektrotechniky a mechatroniky

Domáca stránka pracoviska: kem.fei.tuke.sk

Katedra elektrotechniky a mechatroniky (KEM) patrí medzi profilujúce katedry Fakulty elektrotechniky a mechatroniky Technickej univerzity v Košiciach a je súčasne jednou z jej najstarších katedier.

KEM poskytuje vzdelávanie a vykonáva výskum v oblastiach výkonovej elektroniky, elektrických strojov a prístrojov, elektromechanických systémov, regulovaných elektrických pohonov a servopohonov a v oblasti mechatronických systémov.

Na základe poslednej schválenej akreditácie KEM garantuje študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy v bakalárskom stupni štúdia a Elektrotechnické systémy v inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. Pracovníci katedry sú garantmi priznaných akreditačných práv pre habilitačné konanie a konanie pre vymenúvanie profesorov v odbore Silnoprúdová elektrotechnika.

KEM rozvíja výchovno-vzdelávací proces aj v spolupráci so zahraničnými univerzitami pomocou programu ERASMUS.

Absolventi katedry sú schopní riešiť úlohy v oblasti návrhu, inovácie a údržby elektrotechnických zariadení a systémov, riadenia a implementácie elektromechanických a mechatronických systémov v rôznych oblastiach priemyslu a špeciálne - riešiť problémy spojené s návrhom programovaním a údržbou riadiacich systémov v automobilovom priemysle.

V súčasnosti má katedra 4 profesorov, 5 docentov, 6 odborných asistentov, 1 vedeckého pracovníka a 9 interných doktorandov. V prvých desaťročiach svojho rozvoja katedra vychovávala priemerne 60-80 inžinierov ročne a celkový počet absolventov katedry od začiatku jej existencie (1969) presiahol číslo 2500. Ku tomu treba pripočítať 33 kandidátov vied (CSc., v rokoch 1972 – 2000) a 28 absolventov 3. stupňa vysokoškolského štúdia (PhD., 2001 –2015).

S rozvojom oblastí vedecko-výskumného zamerania KEM a v súlade s potrebami fakulty prešla katedra v priebehu vývoja postupne transformáciou, čo sa odzrkadlilo na nových pomenovaniach katedry, v ktorých sa vyskytli názvy ako „mechatronika“ a „priemyselné inžinierstvo“, až konečne dospela ku svojmu súčasnému názvu. S tým súvisela aj zmena v orientácií vedecko-výskumného a pedagogického zamerania katedry, kde sa do popredia dostávajú moderné metódy riadenia elektrických pohonov, inteligentné riadenie mechatronických systémov, racionálne využitie obnoviteľných energetických zdrojov pomocou moderných výkonných elektronických meničov a návrh špeciálnych elektrických strojov a prístrojov. Pracovníci katedry sa tiež venujú automobilovej elektrotechnike a elektromobilite.

Katedra od svojich počiatkov úzko spolupracovala s priemyselným zázemím Slovenska, najmä Východného Slovenska v rámci celého radu spoločných projektov zameraných na inovácie pohonárskych systémov, riadenie zložitých priemyselných sústav, aplikácie nových zapojení polovodičových meničov elektrickej energie, ale aj elektrotechnických systémov vo všeobecnosti. Významná bola tiež spolupráca s československou akadémiou vied a s výskumnými ústavmi na Slovensku v 70-, 80- a 90-tych rokoch.

V súčasnosti katedra kooperuje s mnohými priemyselnými podnikmi na Slovensku cez projekty modernizácie elektrických hnacích systémov, riadenia a mechatronických aplikácií, návrh a testovanie elektrických prístrojov a efektívne plánovanie výroby a riadenia (U.S. Steel Košice, SIEMENS, BSH Michalovce, Kybernetika Košice, SEZ Krompachy, Slovenská jednota pre kvalitu, STAPRO spoločnosť Košice, ...).

Vo vedeckovýskumnej oblasti bola a je zapojená do riešenia mnohých výskumných a vzdelávacích projektov v rámci agentúr VEGA, KEGA, APVV, ale aj medzinárodných projektov v rámci programov TEMPUS, Leonardo da Vinci, Socrates, projektov bilaterálnej spolupráce i projektov financovaných Európskym sociálnym fondom.

Katedrové laboratória sú vybavené modernými meničmi pre riadenie elektrických pohonov (Siemens, ABB, Schneider Electric), programovateľnými automatmi (Siemens, B+R, Allen Bradley, Schneider Electric, Omron), hardvérovými komponentmi pre HIL simuláciu (Matlab, dSpace DS1102 , RT -Lab), a softvérovými nástrojmi (MATLAB, CosmosEMS, CarSim a CarSimRT, ARIS, Cognos 8, Aréna, PS 8 project management sw, PV4, ...).

Na katedre sa nachádza Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty.

Kvalitné prístrojové vybavenie katedry je k dispozícii študentom a aj vďaka nemu dosahujú vynikajúce umiestnenia na každoročných súťažiach prác študentov v oblasti automobilovej elektrotechniky, mechatroniky a robotiky, ako sú Bosch Electromobile Race, Shell Eco Marathon, Robot Chalenge a iné. Podrobnosti a kvantitatívne údaje o výsledkoch katedry záujemci nájdu na web stránke katedry, ako aj v obrazovej forme na nástenkách v priestoroch katedry.

 
 
Visitor :: Login ::