Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Katedra fyziky

Domáca stránka pracoviska: web.tuke.sk/feikf/sk/index.html

Vedecká činnosť Katedry fyziky bola od jej založenia (1952) orientovaná na skúmanie magnetických vlastností materiálov prostredníctvom rádiospektroskopických a statických magnetických metód. V súčasnosti je výskum zameraný najmä na štúdium magnetických vlastností feromagnetických mikrodrôtov a na skúmanie nekovových materiálov metódami jadrovej magnetickej rezonancie (NMR) a ďalšími komplementárnymi metódami.

Katedra má tri oddelenia:

Oddelenie fyziky nekovových materiálov
Oddelenie fyziky magnetických materiálov
Oddelenie fyziky makromolekulových systémov

V rámci projektu štátneho programu výskumu a vývoja "Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu" bolo na Katedre fyziky vybudované Laboratórium pre NMR spektroskopiu v tuhej fáze, ktoré je súčasťou Národného centra NMR.

V rámci projektu Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky je na katedre vybudované Laboratórium pre modifikáciu a testovanie vlastností progresívnych materiálov. Laboratórium je vybavené viacerými aparatúrami pre výskum magnetických materiálov a ďalšími špičkovými zariadeniami pre skúmanie tepelných a mechanických vlastností materiálov a pre skúmanie povrchovej štruktúry a zloženia materiálov.

Katedra fyziky garantuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom študijnom programe Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov, v rámci ktorého študenti získajú vedomosti o štruktúre a fyzikálnych vlastnostiach materiálov s dôrazom na progresívne materiály. Absolventi študijného programu môžu nájsť uplatnenie v priemysle vo výskumných a vývojových inštitúciách a v testovacích, diagnostických a environmentálnych centrách.

 
 
Visitor :: Login ::