Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky

Domáca stránka pracoviska: ktpe.fei.tuke.sk

Katedra ponúka bakalárske štúdium v študijnom programe Priemyselná elektrotechnika, ktorý je orientovaný na CAD a CAM systémy v priemyselnom prostredí, moderné riadiace metódy, meracie systémy, aplikované riadenie a informačné technológie. Medzi základné predmety pre všetky tri stupne štúdia na univerzite patria: Základy elektrotechnického inžinierstva, Elektrotechnika, Priemyselná elektrotechnika, Linux I a II, Elektrické meranie, Automatizované meracie systémy, Metrológia a priemyselné meranie, Modelovanie a meranie, Automatizácia technologických procesov, Windows server, Účtovníctvo, Marketing. Jeden semester bežne trvá 13 týždňov a obsahuje 22 až 26 hodín priamej výučby týždenne. Posledný semester je venovaný samostatnej práci na záverečnom projekte, ktorá sa realizuje  buď na fakulte alebo v praxi. Vzdelávacie činnosti zahŕňajú tradičné prednášky, laboratórne práce a semináre. Metódy hodnotenia sú pri jednotlivých predmetoch rozdielne a pozostávajú zo semestrálnych úloh, prípadových  štúdií alebo skúšok.

Absolventi univerzity môžu pracovať ako kvalifikovaní experti pri návrhu, inštalácií a prevádzke všetkých elektrotechnických systémov a tiež ako znalci v oblasti marketingu a riadenia priemyselných výrobných systémov, sietí a služieb.

Výskumné činnosti katedry sa uskutočňujú vo forme riešenia vedeckých projektov, ktoré sú orientované do nasledujúcich oblastí:

  • štúdium elektrických, magnetických a štrukturálnych vlastností masívnych vzoriek a tenkých vrstiev lantanidov , špeciálne pri nízkych teplotách,
  • analýzy elektromagnetických polí elektrotechnických produktov z hľadiska ich elektromagnetickej kompatibility,
  • výskum a využitie progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky,
  • moderné virtuálne, inteligentné a automatizované meracie a riadiace systémy.

V roku 2011 sa na katedre riešili 4 vedecké projekty.


 
 
Visitor :: Login ::