Študijní poradcovia pre bakalárske štúdium

 

Úloha študijného poradcu

  • informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných učebných plánov
  • upozorňovať vedenie fakulty na prípadné problémy vo výchovnovzdelávacom procese
  • spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov fakulty
  • podľa potreby urobiť stretnutie študentov so študijným poradcom.

Poradcovia

Automatizované elektrotechnické systémy prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.
Aplikovaná elektronika prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.
Automobilová elektronika Ing. Ondrej Kováč, PhD.
Inteligentná elektronika Ing. Ondrej Kováč, PhD.
Elektroenergetika doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov doc. RNDr. Mária Kovaľaková, PhD.
Inteligentné systémy prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
Hospodárska informatika prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Informatika Ing. Emília Pietriková, PhD.
Kyberbezpečnosť Ing. Emília Pietriková, PhD.
Počítačové modelovanie RNDr. Anna Grinčová, PhD.
Počítačové siete doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.
Priemyselná elektrotechnika Ing. Anna Hodulíková, PhD.
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::