Študijní poradcovia pre inžinierske štúdium

 

Úloha študijného poradcu

  • informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných učebných plánov
  • upozorňovať vedenie fakulty na prípadné problémy vo výchovnovzdelávacom procese
  • spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov fakulty
  • podľa potreby urobiť stretnutie študentov so študijným poradcom.

Poradcovia

Automobilová elektronika Ing. Ľubomír Livovský, PhD.
Elektroenergetika Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
Elektrotechnické systémy prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD.
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov doc. RNDr. Mária Kovaľaková, PhD.
Hospodárska informatika prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Informatika Ing. Emília Pietriková, PhD.
Inteligentné systémy prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
Počítačové siete doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.
Počítačové modelovanie RNDr. Anna Grinčová, PhD.
Priemyselná elektrotechnika Ing. Anna Hodulíková, PhD.
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::