Vedenie

Dekan

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
Liberios.Vokorokos@tuke.sk

Prodekan pre koordináciu projektov a transfer technológií

Zástupca dekana

doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
martin.chovanec@tuke.sk
 

Prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia a akreditáciu

doc. Ing. Emília Pietriková, PhD.
emilia.pietrikova@tuke.sk

 doc. Ing. Emília Pietriková, PhD.

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
a III. stupeň štúdia

doc. Ing. Karol Kyslan, PhD.
karol.kyslan@tuke.sk

 doc. Ing. Karol Kyslan, PhD.

Prodekan pre zahraničné  vzťahy a propagáciu fakulty

doc. Ing. Ján Papaj, PhD.
jan.papaj@tuke.sk

doc. Ing. Ján Papaj, PhD.

Prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy

doc. Ing. František Babič, PhD.
frantisek.babic@tuke.sk
 doc. Ing. František Babič, PhD.

Tajomníčka

Mgr. Mária Pačilová
maria.pacilova@tuke.sk

Mgr. Mária Pačilová

Predseda AS FEI

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.
jan.saliga.@tuke.sk


prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.

Predsedníčka OZPŠaV

Ing. Anna Hodulíková, PhD.
Anna.Hodulikova@tuke.sk

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::