Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium sa uskutočňuje v bakalárskom študijnom programe - prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Zameriava sa na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je na FEI TUKE tri roky.

Záverečnou prácou štúdia bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca. Jej obhajoba je štátnou skúškou. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a udeľuje sa im akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::