Študijní poradcovia pre bakalárske štúdium

 

Úloha študijného poradcu  • informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných učebných plánov
  • upozorňovať vedenie fakulty na prípadné problémy vo výchovnovzdelávacom procese
  • spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov fakulty
  • podľa potreby urobiť stretnutie študentov so študijným poradcom.

Poradcovia

Študijný programMeno a PriezviskoEmail
Aplikovaná elektrotechnika Ing. Peter Bober, PhD. peter.bober@tuke.sk
Automobilová elektronika Ing. Ondrej Kováč, PhD. ondrej.kovac@tuke.sk
Elektroenergetika doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD. jaroslav.dzmura@tuke.sk
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov RNDr. Natália Šmídová, PhD.
natalia.smidova@tuke.sk
Inteligentné systémy doc. Ing. Peter Papcun, PhD. peter.papcun@tuke.sk
Hospodárska informatika doc. Ing. František Babič, PhD. frantisek.babic@tuke.sk

Informatika

Ing. Zuzana Dubajová

doc. Ing. Eva Chovancová, PhD.

zuzana.dubajova@tuke.sk

eva.chovancova@tuke.sk

Kyberbezpečnosť

Ing. Zuzana Dubajová

doc. Ing. Eva Chovancová, PhD.

zuzana.dubajova@tuke.sk

eva.chovancova@tuke.sk

Počítačové modelovanie RNDr. Anna Grinčová, PhD. anna.grincova@tuke.sk
Počítačové siete Ing. Ján Staš, PhD.
jan.stas@tuke.sk
Priemyselná elektrotechnika Ing. Patrik Jacko, PhD. patrik.jacko.2@tuke.sk
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::