Rámcové zmluvy

Partner


Sídlo partnera


Predmet spolupráce


Platná od


Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice Spolupráca vo vedecko-výskumnej činnosti a výchovno-vzdelávacej oblasti oboch partnerov, riešenie technických a prevádzkových problémov VSE a riešenie úloh zameraných na rozvoj pedagogickej činnosti na FEI TU v Košiciach. 1992-11-06
SEZ Krompachy a.s. Hornádska 1, Krompachy Vzájomná spolupráca v elektrotechnike, energetike, informatike a príbuzných odboroch. 1995-03-23
ICOS, a.s. Košice Južná trieda 44, Košice Výskumné a vývojové práce v oblasti informačných technológií, poradenské a expertízne služby. 1998-02-05
Contineo s.r.o. (predtým TTC Telecom) Jiskrova 4, Košice Vzájomná spolupráca v telekomunikáciách, elektronike, informatike a príbuzných odboroch. 1998-07-01
Tepláreň Košice a.s. Teplárenská 3, Košice Spolupráca vo vedecko-výskumnej činnosti a výchovno-vzdelávacej oblasti oboch partnerov. 2000-01-20
ABB , s.r.o. Tuhovská 29, Bratislava Vzájomná spolupráca orientovaná do záujmových oblastí pôsobnosti zmluvných strán a za účelom kvalifikovanejšieho, efektívnejšieho a rýchlejšieho, vzájomne koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločného záujmu: v oblasti vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej a inžinierskej činnosti. 2000-01-26
Slovenské elektrárne, a.s. (Elektráreň Vojany) Vojany Spolupráca vo vedecko-výskumnej činnosti a výchovno-vzdelávacej oblasti oboch partnerov. 2001-05-11
Slovenské elektrárne, a.s. (Vodné elektrárne Dobšiná) Hnilecká 917, Dobšiná Spolupráca vo vedecko-výskumnej činnosti a výchovno-vzdelávacej oblasti oboch partnerov. 2001-05-11
Koger, Inc. 12 Route 17 North, Paramus, New York, USA Zmluva o intelektuálnom vlastníctve nezávislého podnikateľa 2002-12-21
Hakel spol. s r.o. Bratři Štefanů 980, Hradec Králové,ČR Spolupráca a výmena skúseností z vyučovacieho procesu a výskumu v oblasti prepäťových ochrán prostredníctvom výmeny skúseností medzi profesormi, učiteľmi, vedúcimi riadiacimi pracovníkmi a študentami, ako aj pri spoločných výskumných projektoch. 2003-04-23
RPIC Prešov Raymanova 9, Prešov Spolupráca pri presadzovaní výsledkov vedeckovýskumných úloh FEI TU v Košiciach do praxe, spolupráca v oblasti odborných aktivít pripravovaných oboma stranami zamerané na rozvoj malého a stredného podnikania v Prešovskom regióne, spolupráca na aktivitách Technologického inkubátorového centra, ktorého zakladateľom je RPIC Prešov. 2003-06-17
EL-REKO, s.r.o. Tajovského 3, Košice Spolupráca a výmena skúseností z vyučovacieho procesua výskumu v oblasti prepäťových ochrán prostredníctvom výmeny skúseností medzi profesormi, učiteľmi, vedúcimi riadiacimi pracovníkmi a študentami, ako aj pri spoločných výskumných projektoch. 2003-07-04
Ústav geotechniky SAV v Košiciach Watsonova 45, Košice Obojstranný záujem o spoluprácu pri riešení úloh základného výskumu, úloh vedeckotechnického rozvoja a úloh pre prax, ktoré majú interdisciplinárny charakter a umožňujú aplikáciu poznatkov elektrotechniky a informatiky do oblasti mineralurgie a geotechniky. Spolupráca v oblasti vedy a výskumu, v pedagogickom procese a pri spoločných akciách. 2004-03-24
BSH Drives and Pumps s.r.o. Továrenská 2, Michalovce Spolupráca vo výučbe, odbornej výchove, rekvalifikácii a celoživotnom vzdelávaní pracovníkov, v skvalitňovaní a zefektívňovaní výroby, vo vedecko-výskumnej činnosti, vývojovej činnosti a v ostatných činnostiach spoločného záujmu. 2005-10-25
AmiTel, s r.o. L. Svobodu 73, Poprad Predmetom spolupráce je spoločný postup pri budovaní, prevádzke, nasadzovaní a využívaní elektronických komunikačných sietí a služieb s tým spojených. 2005-12-29
pFlow, s.r.o. Moyzesova 58, Košice Vzájomná spolupráca v oblasti výučby, vedy a výskumu, vo forme firemných stáží a ďalšie formy spolupráce. 2006-02-14
Vodohospodársa výstavba, š.p. Karloveská 2, Bratislava Spolupráca pri riešení energetických problémov pri príprave, výstavbe a prevádzke energetických diel vrátane ich energetického využitia. 2007-01-18
BWG k.s. Dilongova 15A, Prešov Spolupráca v oblasti vzdelávania, inžinierskej činnosti, výskumnej a vývojovej činnosti. 2007-05-25
ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov Jesenná 26, Prešov Spolupráca v oblasti vzdelávania, inžinierskej činnosti, výskumnej a vývojovej činnosti. 2008-10-23
Bankovní institut vysoká škola Ovenecá 9/380, Praha, ČR Spolupráca pri príprave a realizácii aktivít v pedagogickej, vedeckovýskumnej, publikačnej a edičnej činnosti. 2009-07-09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice Cieľom spolupráce je podpora výskumu a výučby na TUKE, vytvorenie predpokladu na rozšírenie potenciálu na možných projektoch a výskumných zámeroch na základe kombinácie teoretických a praktických skúseností, vývoj a realizácia podporných projektov a výskumných zámerov, koordinácia informačných a marketingových opatrení na podporu pozitívneho imidžu oboch strán, zabezpečenie akademického dorastu ako aj zaistenie a zlepšenie kvalít vzdelávania na TUKE. 2010-04-15
Saint-Petersburg State Polytechnic University Polytechnicheskaya st. 29, Saint-Petersburg, Russia Splupráca vo výskume a vývoji v odbore elektroenergetiky a techniky vysokého napätia, zavádzanie nových teoretických poznatkov a výsledkov do praxe, spolupráca pri podávaní a realizácii projektov z rôznych programov Európskeho spoločenstva a Ruska, spoločné články vo vedeckých publikáciách a odborných časopisoch. 2011-05-20
Energo Consulting, s.r.o. Vojenská 6, Košice Vzájomná spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej a skúšobnickej činnosti, vzdelávacích kurzov a školení, ideovej podpory, výmeny informácií a dát, výmeny know-how. 2011-08-22
DATAKON, s.r.o. Rozvojová 2, Košice Vzájomná spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti, vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania a ďalších činností spoločného záujmu. 2011-06-27
Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice Spolupráca najmä v oblasti problematiky vplyvu odberov a zdrojov na distribučnú sústavu, problematiku prevádzkovania distribučných sústav, posudzovanie kvality elektriny, riešenie optimalizačných úloh, straty v distribučných sústavách, výpočty statickej a dynamickej stability elektrizačnej sústavy, teoretická podpora pri modelovaní prvkov a javov v distribučnej sústave, prednášková činnosť a školenia vrátane prípravy. 2011-12-12
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice Spolupráca najmä v oblasti problematiky vplyvu odberov a zdrojov na distribučnú sústavu, problematiku prevádzkovania distribučných sústav, posudzovanie kvality elektriny, riešenie optimalizačných úloh, straty v distribučných sústavách, výpočty statickej a dynamickej stability elektrizačnej sústavy, teoretická podpora pri modelovaní prvkov a javov v distribučnej sústave, prednášková činnosť a školenia vrátane prípravy. 2012-01-20
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. Urbánkova 13, Prešov Podpora vzdelávacieho procesu na FEI TU v Košiciach, návrh a realizácia spoločných projektov, koordinácia informačných a marketingových opatrení na podporu pozitívneho imidžu oboch partnerov, zabezpečenie dorastu pre potreby E.I.C. 2012-03-08
METOD, n.o. Stakkayho 1, Košice Spolupráca v oblasti rozvoja vedeckovýskumnej činnosti, zlepšovania vzdelanostnej úrovne spoločnosti, inovácie vzdelávacích procesov, prístupov a využívanie globálneho inovačnéo potenciálu, podpora rozvoja medzinárodnej spolupráce v rámci celoeurópskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. 2014-03-28
Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. Rampová 6, Košice Spolupráca najmä v oblasti výskumu a vývoja technológií pre systematické a globálne využívanie zemských zdrojov, inžinierska, projekčná podpora pri transfere nových technológií a dodávkach novej techniky pre výrobné systémy a robotizované pracoviská súvisiace s využívaním zemských zdrojov, odborná profesná príprava a tréning špecialistov pre oblasť výskumu a vývoja nových technológií, účasť v profesných a medzinárodných združeniach, a.i. 2015-04-10
SEMIKRON, s.r.o. Šteruská 3, Vrbové Spolupráca vo vedeckovýskumnej, vývojovej a vzdelávacej činnosti zameranej na oblasť vývoja novej kvality spojov elektroniky. 2015-05-06
Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava Vzájomná spolupráca pri vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti, pri príprave a realizácii vedeckovýskumných projektov, zvyšovaní vzdelania a odbornej kvalifikácie zamestnancov. Spolupráca v oblasti vzájomného využívania výskumných centier a laboratórií, ich príslušenstva a technického vybavenia, ako aj možnosť terénnych praxí a výmeny expertov. 2015-07-09
Výskumný ústav spojov, n.o. Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica Spolupráca pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu, v oblasti vedeckovýskumných činností, spolupráca pri aktivitách medzinárodného charakteru, a.i. 2015-10-27
 
 
 
 
 
Visitor :: Login ::