Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Domáca stránka pracoviska: www.tuke.sk/fei-kemt

Katedra elektroniky a multimediálnych komunikácií bola založená v roku 1969. Pôvodné meno katedry bolo Katedra elektroniky. Katedra je oprávnená  udeľovať akademický titul bakalár v študijných programoch: Elektronika a Telekomunikácie; akademický titul inžinier v študijných programoch: Infoelektronika, Multimediálne telekomunikácie; a akademický titul PhD. v študijných programoch: Infoelektronika, Telekomunikácie a Elektronické meracie systémy.

Predmety študijných odborov sú orientované na lineárne a nelineárne analógové obvody, automobilovú elektroniku, číslicovú elektroniku, mikrovlnovú techniku, optoelektroniku, signály a systémy, elektroakustiku, číslicové spracovanie obrazov a reči, signálové procesory a mikroprocesory, elektronické meranie, televíznu techniku, spracovanie a prenos audiosignálov, digitálne komunikačné systémy, optoelektronické komunikácie, fotoniku, multimediálne telekomunikácie, mobilné a satelitné komunikácie a číslicové obrazové komunikačné systémy .

Absolventi študijných odborov môžu pracovať ako projektanti a konštruktéri elektronických a telekomunikačných systémov, ako kvalifikovaní odborníci pre návrh, zavádzanie a prevádzku elektronických a  telekomunikačných systémov a sietí a tiež pre sféru manažmentu a marketingu v oblasti elektroniky a telekomunikačných systémov, sietí a služieb.

Výskumné aktivity katedry sú orientované na číslicové spracovanie obrazov , rozpoznávanie reči, ochrana obsahu multimédií, optoelektronické komunikácie, číslicové spracovanie UWB radarových signálov a modelovanie A/D prevodníkov.


 
 
Visitor :: Login ::