Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
 

Katedra matematiky a teoretickej informatiky

Domáca stránka pracoviska: web.tuke.sk/fei-km

Katedra matematiky a teoretickej infromatiky, predtym do roku 2010 Katedra matematiky, pred rokom 1981 Katedra matematickej informatiky, bola založená v roku 1969. Činnosti učiteľov sú orientované na matematický výskum a vzdelávanie. Hlavným vzdelávacím zámerom je oboznámenie vysokoškolských študentov v priebehu prvých rokov štúdia s nasledovnými predmetmi: Diferenciálny a integrálny počet, Teória komplexných premenných funkcií, Obyčajné diferenciálne rovnice, Kvalitatívna teória diferenciálnych rovníc; Laplaceova, Fourierova a Z-transformácia, Lineárna algebra, Matematická štatistika, Numerické metódy, Diskrétna matematika, Matematické modelovanie a Aplikácie diferenciálnych rovníc. Okrem základných predmetov boli náplne predmetov vytvárané v spolupráci so špecializovanými katedrami. Členovia katedry pripravujú nové prednášky v rôznych oblastiach aplikovanej matematiky pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského štúdia, napríklad Algoritmy a zložitosť, Teória riadenia, Fuzzy množiny, Vybrané kapitoly z matematiky, Finančná matematika, Optimalizačné metódy. Od roku 2008 katedra ponúka svoj vlastný študijný program Počítačové modelovanie. Je zameraný na počítačom podporované matematické modelovanie a simulácie rôznych problémov.

Súčasné výskumné úlohy Katedry matematiky a teoretickej informatiky sú orientované na nasledujúce oblasti:

  • asymptotické vlastnosti funkcionálnych diferenciálnych rovníc vyššieho rádu,
  • štúdium zákonov stanovujúcich rozdielne hodnoty nelineárnych systémov a vývoj turbulencií použitím opätovnej normalizácie množín,
  • algebraické štruktúry a grafové algoritmy v max-plus a max-min algebrách,
  • topológická teória grafov - priesečníkové čísla grafov,
  • E-learning matematických predmetov.

Medzinárodná spolupráca:

  • Univerzita Birmingham, Spojené kráľovstvo
  • Spojený ústav pre jadrový výskum, Dubna, Rusko
  • Ústav fyziky, Akadémia Sinica, Taiwan
  • Karlova univerzita v Prahe, Česká republika
 
 
Visitor :: Login ::